Hírek

2024.07.15

CASTROL VECTON LONG DRAIN 5W-30


Örömmel értesítjük, hogy 2024 márciusától új Castrol VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9 kerül bevezetésre, a Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9 helyett, amely továbbfejlesztett specifikációs profilt kínál majd az új ACEA HD specifikációkkal E8 és E11, valamint számos továbbfejlesztett OEM-jóváhagyással.

Ahogy az alábbi képen is látható, az új Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9 (jobbra) sokkal sötétebb színű lesz, mint a Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9 (balra), a Castrol által továbbfejlesztett és a termék keveréséhez használt új összetétel miatt.

castrol-vecton-long-drain-5w-30-colour


A Castrol Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9 az alábbi specifikációkkal rendelkezik:
ACEA E6, E9, E8, E11
API CK-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS-4.5
MAN M 3677, MAN M 3775
Daimler DTFR 15C110 (228.51)
MTU Category 3.1
Renault Trucks RLD-3
Scania LDF-4
Volvo CNG, VDS-4.5
Meets Requirements of Daimler DTFR 15C120 (228.52), Daimler DTFR 15C100 (228.31), MAN M 3477, MAN M 3271-1
Meets Ford WSS-M2C213-A1
For Iveco trucks requiring ACEA E6/E7/E9
DAF Extended Drain

 

Elérhetőségek

Central Europe Lubricant Kft. - OlajShop

Központi ügyfélszolgálat: info@olajshop.hu ; +36 30 758 9933

 

Elérhetőségeink

Székhely: 2600 Vác, Szilassy út 1/A 

Adószám: 14537868-2-13

Bankszámlaszám: K&H Bank 10401103-50505454-51551014

 

Üzleteink

OlajShop Budapest: 1152 Budapest, Városkapu u. 3., +3670 452 0523 ; budapest@olajshop.hu

OlajShop Debrecen: 4030 Debrecen, Diószegi út 3-5. (Kwik Fit gyorssszerviz telephely) +3630 708 2572 ; debrecen@olajshop.hu

OlajShop Szolnok: 5000 Szolnok, Fék u. 1. (Kwik Fit gyorssszerviz telephely) +3630 219 2915 ; szolnok@olajshop.hu  

OlajShop Szeged: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 52. (A Rappai csavarbolt mellett, a LineaCar Autószerviz telephelyén.) +3630 768 3167 ; szeged@olajshop.hu

 

https://olajshop.hu/spg/679835,901120/Az-OlajShop-Budapesti-uzlete-uj-helyre-koltozik

Kövess minket a Facebookon is

Látogató számláló

6
0
1
2
1
0
4

TOP termékek

Központi ügyfélszolgálatunk szabadság miatt csak email-ben elérhető: | info@olajshop.hu |

Kérdése esetén keresse központi ügyfélszolgálatunkat: info@olajshop.hu

Akkumulátorokra vonatkozó szavatosság és garancia

Szavatosság

Az akkumulátorok a legmodernebb technológiával, kifogástalan anyagok felhasználásával, állandó minőség-ellenőrzés mellett készülnek. Amennyiben ennek ellenére anyag- vagy gyártási hiba állna elő, a gyártó a termékére a 2013. évi V. tv. (PTK) 6:717. – 6:173. §-ai, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete szerinti jótállást vállalja, az alábbi feltételekkel:

 1. A jótállásból eredő jogok, érvényesítésére a fogyasztási cikk tulajdonosa jogosult, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 2. A jótállási igényeket a Fogyasztó a Forgalmazóval/Eladóval szemben, annak értékesítési helyén, vagy az eladó cég székhelyén, telephelyén érvényesítheti.
 3. A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama sávos elrendezésű: 10.000 Ft – 250.000 Ft-ig 2 év, 250.000 Ft felett 3 év. A jótállási idő a termék, fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás időpontja a termék átadásának a napja.
 4. A 10.000 Ft-ot el nem érő akkumulátorokra a gyártó 6 hónap önkéntes jótállást biztosít, mely nem érinti a fogyasztó kellékszavatossággal összefüggő jogait.
 5. Jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó választása szerint
 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;
 • az ellenszolgáltatással arányos árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, ha a kötelezett a kijavítást/kicserélést nem vállalta, vagy azt nem tudja megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit figyelembevéve elvégezni:
 • elállhat a szerződéstől, feltéve, hogy a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A fogyasztó a választott kellékszavatossági (jótállási) jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt

 1. A jótállási igény érvényesítéséhez be kell mutatni a terméket, a szabályosan kitöltött jótállási jegyet, ennek hiányában az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az Áfa törvény alapján kibocsátott számla vagy nyugta).
 2. Az elveszett, vagy a forgalmazó által átadni elmulasztott jótállási jegy csak a vásárlási bizonylat (vagy a szerződés megkötését igazoló egyéb bizonylat) alapján pótolható. A jótállási jegyen történt, fogyasztónak felróhatójavítás, törlés, átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonhatja maga után.
 3. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 4. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A Forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a termék első javítása alkalmával a javító szolgálat megállapítja, hogy a termék nem javítható, a termék kicserélését vagy a vételár visszafizetését 8 napon belül teljesíteni kell.
 5. Ha a jótállás időtartama alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése (árleszállítás, kijavítás, kijavíttatás) hiányában – a Forgalmazó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton (számla vagy nyugta) feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 6. Amennyiben a kijavításra átvett termék javítását a kötelezett nem tudja 15 napon belül elvégezni, legkésőbb a 15. napon köteles értesíteni a fogyasztót a kijavítás várható elkészültének idejéről. Amennyiben az ily módon meghosszabbított határidő meghaladja a 30 napot, a 30. napot követő 8 napon belül köteles a forgalmazó a terméket kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 7. A fogyasztó a hiba felfedezése utána a legrövidebb időn belül köteles kifogását a forgalmazóval közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó a felelős.
 8. Nem számít bele a jótállási időbe, a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A Jótállási idő a termék kicserélése, kijavítása esetén újból elkezdődik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen a kellék – és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait nem érinti.
 9. A jótállásra kötelezett a jótállás ideje alatt a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Fogyasztót.
 10. Amennyiben a Fogyasztónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását kötelezett nem a fogyasztó igényének megfelelően rendezni, a Fogyasztó jogosult a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezni.
 11. A Forgalmazó/Eladó termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék termék és gyártási számát egyeztetni, azt – a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a fogyasztónak átadni.
 12. A jótállási igény érdemi elbírálása csak az akkumulátor feltöltött állapotában lehetséges. Az akkumulátor nem gyártási hibából eredő lemerülése nem tartozik a jótállás körébe. A forgalmazó csereakkumulátor biztosítására nem kötelezett. A jótállási igény elbírálását meggyorsíthatja annak a gépjárműnek a bemutatása, amelybe a meghibásodott akkumulátort beszerelték.
 13. A garanciális ügyintézéshez szükséges annak a gépjárműnek a forgalmi engedély másolatát csatolna amely járműben az akkumulátor használatra került.
 14. Elutasítható az a jótállás hatálya alá tartozó hiba, amelynek oka a termék fogyasztó részére történt átadását követően keletkezett, így például, ha:
 1. a vásárlást követően az akkumulátor megsérült,
 2. az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították,
 3. az akkumulátorból a savat kiöntötték
 4. 24 V-os rendszerben az akkumulátortelepek közbülső, 12 V-os megcsapolására fogyasztót kötöttek,
 5. ha az előírttól eltérő kapacitású akkumulátort alkalmaztak a gépjárműben
 6. ha az akkumulátort nem rendeltetésszerűen használták
 7. az elektrolit elszíneződött,
 8. az akkumulátorba idegen anyag került, illetve abba desztillált víz vagy ioncserélt vízen kívül egyéb anyagot töltöttek,
 9. a meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre, vagy elhasználódásra, illetve annak a gépjárműnek a hibájára vezethető vissza, amelybe az akkumulátort beszerelték,
 10. a termék gyártási kódja az átadás, üzembe helyezés után megsérül, vagy nem azonosítható
 11. elemi kár esetén

A jótállási igény elutasítható, ha a termék szulfátosodott, mélykisütött (kapocsfeszültség 10,5 V alatti), megfagyott, illetőleg túltöltött, valamint elutasítható akkor is, ha az alulméretezett , nem az adott járműhöz előírt paraméterű egység hibásodik meg.

 

Vásárlási tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján

 1. A savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetére és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásai: A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen kevés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit, és ólom összetevők a környezetbe kerülhetnek.

Az akkumulátor burkolatának sérülése miatt kénsav és nehézfémek kerülhetnek a környezetbe. Ezen anyagok környezeti hatásai:

 • A kénsav bőrre kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki.
 • A keletkező gázok és gőzök, belégzése irritálhatja a légutakat.
 • Ólomgőz belélegzése felső légúti, és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.
 1. A hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő áramtalanításának káros környezeti hatásai:

Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat.

 1.  A savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak elő a hulladék savas ólomakkumulátorokból.
 2.  A savas Akkumulátorokat Magyarországon engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő telepek begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újrahasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük.
 3. Fontos tudnivaló, hogy átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb fémhulladékgyűjtő telepek.
 4.  Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyre viszi, jelentőse hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. A felhasználó visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a környezetterhelést.
 5. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma mint a jogszabályban rögzített 0,004 tömegszázalék, ,,Pb˝ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell tartalmazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe.